ॐ श्री गणेशाय नमः

 2021 Annual Abhisheka & Archana Sponsorship 

$1201

Ganesha

Abhisheka Archana

 • Abhisheka and Archana every Sunday

 • Ganesha Chaturthi Special Abhisheka

$1201

Balaji

Abhisheka &  Archana

 • Abhisheka and Archana every Saturday

 • Vaikunda Ekadasi Special Abhisheka

$1201

Shiva

Abhisheka &  Archana

 • Abhisheka and Archana every Monday

 • Maha Shivaratri Kalasha Abhisheka

Devi Aradhana

$1201

 • All First Friday and third Friday Abhishekas

 • All Friday Devi Archanas

 • Special Event Devi Abhishekas

  • Vasantha Panchami​

  • Sivakami Abhisheka

  • Andal Abhisheka

  • Varalakshmi Abhisheka

  • Navaratri - 9 Days

  • Diwali Lakshmi Abhisheka

Ganesha Archana​

(Archana every Sunday)

$501

Balaji Archana​

(Archana every Saturday)

$501

Shiva Archana​

(Archana every Monday)

$501

Devi Archana​

(Archana every Friday)

$501

Be an Abhisheka or Archana Sponsor

1142 West, South Jordan Parkway , South Jordan, Utah, 84095

801-254-9177

A non profit organization under IRS Code 501(c) (3) | Temple Tax ID # 87 054 1283