Shri Lakshmi Shravan Aradhana

Friday, August 2 - 6:00 pm
Saturday , August 3 - 5:00 pm
Sunday, August 4 - 10:00 am

Aradhana Sponsorship

Vastra

Annadana

Flower

Three days ( $ 116 )

Kalasha Alankara - Lakshmi Stapana ( $151)

Naivedya & Annadana

Flower Sponsorship

1142 West, South Jordan Parkway , South Jordan, Utah, 84095

801-254-9177

A non profit organization under IRS Code 501(c) (3) | Temple Tax ID # 87 054 1283